فارسی
Saturday 25 May 2024

Arash Heydari

Rank: Assistant Professor


Email:

Research Areas
تبارشناسی، نظریه اجتماعی

Institute:
Faculty of Human Sciences

Dr. آرش حیدری

رتبه: استادیار


پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
تبارشناسی، نظریه اجتماعی، مطالعات تاریخی، مطالعات گفتمانی

نام مرکز:
دانشکده علوم انسانی


Interests


Biography


Education


Courses